Zásady ochrany
osobních a dalších
zpracovávaných údajů

Zde naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

1. Kdo zpracovává Vaše údaje?

 • a. Jsme autoservis Auto FS s.r.o., IČ: 292 41 472, se sídlem Vlčnovská 2344, 688 01 Uherský Brod, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  Brně, oddíl C, vložka 67869 a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

 

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

 • a. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s vy užíváním našich služeb.
 • b. Jedná se tak nejčastěji o údaje:
  • i. Jméno a Příjmení
  • ii. Kontaktní nebo doručovací adresa
  • iii. Telefonní číslo
  • iv. Profilové informace (pohlaví..)

 

3. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

 • a. Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je vedení evidence vozidel.
  • i. Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:
  • 1. Zlepšení kvality našich služeb

 

4. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

 • a. Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační za bezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.
  • i. Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:
   • 1. Obchodní partneři
   • 2. Osoby, které pro nás zajištují technický provoz

 

5. Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

 • a. Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb.
 • b. Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nez bytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplívají ze smlouvy mezi námi či z  obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

 

6. Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

 • a. Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem
  • i. Poskytnutí služby
  • ii. Splnění právních povinností, které pro nás vyplívají z obecně závazných právních předpisů

 

7. Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje

 • a. Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňu jícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povin ností vyplývajících pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jed notlivá zpracování Vašich osobních údajů, uvádíme výše.

 

8. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

 • a. Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

 

9. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

 • a. Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: autofs@autofs.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejmé na je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 

10. Jsem povinen poskytnout své osobní údaje?

 • a. Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat).

Zavolejte +420 607 014 335